Piráti předložili tři zásadní pozměňovací návrhy k autorskému zákonu

Mým cílem je zbavit se největších hloupostí, které zbytečně komplikují život lidem. To je případ přístupu k notovým zápisům. A také neadekvátní pravomoci kolektivních správců. Nemyslím si, že by mělo být úlohou kolektivních správců žalobami stíhat uživatele děl autorů, kteří zjevně z jakéhokoliv důvodu nejeví zájem o své dílo a nechtějí být zastupováni. Budeme usilovat o to, aby se co nejdříve náš zákon o autorském právu dostal do 21. století. Pokud pozměňovací návrhy projdou, mnoha lidem výrazně ulehčí život.

První návrh se týká neadekvátní pravomoci kolektivních správců. V současné podobě může kolektivní správce v případě neoprávněného užití autorského díla požadovat jako sankci dvojnásobek bežné sumy. V českém právním řádu se však jedná o prvek pouze kompenzační. Požadování dvojnásobku běžné částky je však zvláštním druhem sankce, pro kterou není žádný důvod. Na straně žalobce je však náhle dvojitá výhoda. Může si vybrat mezi kompenzací podle skutečně ušlého zisku, nebo podle ceny licence v běžné době užívání díla. Ještě k tomu má však být kompenzace dvojnásobná! Navrhujeme vypustit větu, která toto zdvojení umožňuje.

Druhý pozměňovací návrh upravuje nevhodný stav v oblasti kopírování notových záznamů. V současně době platí výjimka, která zakazuje tvorbu rozmnoženiny hudebních děl. V praxi to znamená, že např. pouhé hraní pro radost je nesmyslně omezeno kvůli rozmnožení not pro vlastní potřebu. Právě rozmnožení pro vlastní potřebu chceme lidem umožnit. Úprava se netýká právnických a podnikajících fyzických osob. Profesionální hudebníci, orchestry a podobná tělesa si budou muset řádně platit licenční poplatky a notové záznamy si opatřovat jako dosud. Nedojde tak v žádném případě k narušení zájmu vydavatelů.

Poslední z návrhů se týká problematiky osiřelých děl. V tuto chvíli mají na základě legislativní díry kolektivní správci možnost stíhat uživatele osiřelých děl. Tedy děl, u kterých není autor znám, nebo se jej nepodařilo dohledat. Nemyslíme si, že by úlohou kolektivních správců mělo být stíhání uživatelů děl těch autorů, kteří ani nemají zájem na tom být zastupovaní a o ochranu svých výtvorů neusilují. Narovnání bude dosaženo ponechanou možností uživatelů požádat kolektivní správce o licenci k osiřelému dílu v situaci, kdy by se náhodou v budoucnu autor objevil. Bylo by tak dosaženo naprosté právní jistoty.

V žádném případě motivací Pirátů není obcházet práva autorů na ochranu jejich děl a s tím spojené odměny. Umělci by měli být za svou tvorbu a její následné komerční užití férově odměněni. Výše popsané pozměňovací návrhy jsou jedním z řešení pro postupné upravování jednotlivostí, které jsou v autorském zákoně nadbytečné, nebo dokonce nesmyslné, s ohledem na 21. století, a pouze zatěžují konzumenty a často i autory samotné. Kolektivní správci jsou v současné situaci pány situace a jejich hlavním cílem je především finanční zisk. Naším primárním cílem je přizpůsobení autorského práva digitálnímu věku, narovnání vztahu autorů, běžných uživatelů a kolektivních správců.

%d bloggers like this: